ANBI verantwoording

Naam instelling: Stichting Vrienden Van De Kerk In Windesheim
RSIN: 855479759
Contactgegevens: De Tasseweg 13, 8015 RD Zwolle

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling

De kern van het beleidsplan van de stichting kan als volgt worden verwoord; het dienen van het algemeen belang door het bevorderen van de instandhouding en blijvend bewaren van de gebouwen van de Hervormde Gemeente te Windesheim te weten het kerkgebouw, de kosterswoning en de pastorie. Dit door het verwerven van vermogen middels subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, opbrengsten van activiteiten en overige verkrijgingen en baten. Dit vermogen zal uitsluitend worden aangewend voor het hiervoor omschreven doel. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting is gestald bij ING Bank.

De hiervoor genoemde gebouwen worden beschouwd als onmisbare, gezichtsbepalende en historische elementen in de dorpskern van het mooie Windesheim. De stichting wil mensen bij deze kerkelijke gebouwen betrekken, die niet vanuit een specifiek kerkelijke achtergrond willen bijdragen aan de instandhouding ervan. De stichting zal zich, in nauwe samenwerking met de kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Windesheim, die eigenaar is van genoemde gebouwen, inzetten voor het laten uitvoeren van het (planmatig) onderhoud.

Daarnaast is het beleid erop gericht het monumentale kerkgebouw in te zetten voor ook andere dan alleen de kerkelijke functies. Te denken valt daarbij aan exposities, themabijeenkomsten, seminars, bezichtigingen en rondleidingen, concerten en andere activiteiten. Middels een jaarlijks op te stellen activiteitenprogramma zal hier verder inhoud aan worden gegeven. Deze activiteiten legitimeren het financiële beroep dat op personen en bedrijven gedaan zal worden, omdat zij de kerkgebouwen juist als (levend) monument willen zien. Een monument dat waardevol is voor geïnteresseerden binnen Windesheim (Zwolle) en daarbuiten.

De Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

Ga naar de pagina over het bestuur

Het beloningsbeleid van de instelling

Elk persoon, zowel binnen het bestuur als daarbuiten, die zich op welke wijze dan ook zal inzetten voor de stichting doet dit om niet. Er is dus geen sprake van een geldelijke beloning.